Tallenes tale: Følgeretten i 2021 – nasjonale og internasjonale tendenser

BONO sitter på betydelig kunnskap om innkreving av opphavsrettslige vederlag for visuelle verk og er derfor en viktig leverandør av data til den årlige rapporten Kunst i tall – en rapport som utføres av Rambøll Consulting på vegne av Norsk Kulturråd. Kunst i tall 2021 vil foreligge senhøsten 2022 og vil bl.a. inneholde tall for kunstomsetningen, herunder tall for vederlag fra følgeretten.


Hva er følgerett?

Følgeretten skal sikre at en kunstner får ta del i verdiøkning på sine verk i kunstmarkedet. Det beregnes følgerettsvederlag ved videresalg av kunstverk med en salgssum over EUR 3000 (omtrent NOK 31.000 i dagens valutakurs). Vederlaget utgjør 5 % av kjøpesummen.[1] Følgeretten gjelder for alle originaleksemplarer av kunst som malerier, tegninger, trykk, litografier, skulpturer, billedvev, keramikk, glasskunst, fotografiske verk mv. Retten til vederlag gjelder i kunstnerens levetid og deretter i 70 år etter utløpet av hens dødsår. Etter kunstnerens død tilfaller retten arvingene. Følgeretten er personlig og kan ikke overdras eller fraskrives.

Følgerettens utvikling i Norge siden innføringen i Norge i 2007 og frem til i dag

Følgerettsordningen ble innført i norsk lov i 2007.[2] Som tabellen viser, var det samlede følgerettsvederlaget i 2007 svært høyt, noe som gjenspeiler at kunstomsetningen i 2007 var usedvanlig god. I 2008 slo finanskrisen inn i alle sektorer, inkludert i kunstfeltet. Dette medførte en nedgang på hele 36 % i samlet følgerettsvederlag. Nedgangen fortsatte i 2009, men fra og med 2010 og frem til i dag har følgerettsvederlaget vært relativt stabilt.

Figur 1: Følgerettens utvikling i Norge 2007-2021

Det høyeste innkrevde følgerettsvederlaget siden 2007 og en økning i kvinners andel følgerettsvederlag

Selv om pandemien kan ha hatt negativ effekt for førstehåndsomsetningen av kunst, har dette ikke vært tilfellet for videresalg av kunst. Der har omsetningen tvert imot økt. 2021 var faktisk et godt år for den følgerettspliktige kunstomsetningen, med 22 % økning fra 2020.

Verk skapt av mannlige kunstnere utgjør fortsatt overvekten av videresalgene i Norge. Samtidig viser tallene for perioden 2017-2021 at kvinners andel av videresalgene er jevnt økende.

Fra 2017 til 2021 har kvinners andel av videresalgene økt med 10,5 %

Internasjonale tendenser for følgeretten i 2021

BONO er medlem i CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers), den globale paraplyorganisasjonen for forvaltningsorganisasjoner. Følgerettstallene fra CISAC-rapporten for 2021 vitner om samme tendens som i Norge, med en økning på hele 23 % fra fjoråret. Mange av de store internasjonale auksjonshusene har lyktes i å overføre virksomheten sin til nett, noe som kan ha bidratt til den sterke økningen globalt.

Les CISAC-rapportens viktigste funn her.

Last ned hele CISAC-rapporten her.

Rapporten for Kunst i tall 2021 vil trolig foreligge i begynnelsen av desember 2022.


Fotnoter:

[1] For videresalg av verk med priser under EUR 50 000 utgjør satsen for følgerettsvederlaget 5 % av salgsprisen. Ved høyere salgspriser enn dette følger prosentsatsen en trappeskala og er lavere enn 5 %.

[2] Ordningen ble innført i Norge som følge av EUs følgerettsdirektiv i 2007.