Bjørn Bjarre, medlem i BONO siden 1996. Foto: Ignat Wiig / Oslo Open. Verk i bakgrunnen: © Bjørn Bjarre / BONO 

Utbetaling av vederlag

BONO inngår avtaler om, innkrever og utbetaler vederlag for opphavsrettslig bruk av våre medlemmers verk. I mange tilfeller innkrever og utbetaler BONO også vederlag til visuelle kunstnere som ikke er medlemmer.

Her kan du lese mer om utbetaling av vederlag: 

Som medlem i BONO sikres du vederlag når verkene dine blir brukt.

Når får jeg penger?

Har du penger til gode vil du motta dette når vi foretar våre vederlagsutbetalinger. Dette gjøres kvartalsvis, henholdsvis i april (januar-mars), juli (april-juni), oktober (juli-september) og januar (oktober-desember).

Samtidig som du mottar vederlag vil du få tilsendt en oversikt med nærmere detaljer om hvor og hvordan verkene dine er blitt brukt.

Blir verkene dine brukt i utlandet, i et land der BONO har en søsterorganisasjon, vil du også motta vederlag. Dette fremgår i så fall av oversikten du mottar fra oss sammen med vederlaget.

Hvordan beregnes vederlagene?

BONO beregner, krever inn og utbetaler vederlag til visuelle kunstnere. Som medlem trenger du ikke regne ut vederlag eller forhandle med brukere, det er vår jobb å gjøre dette for deg.

BONOs tariffer for bruk av visuelle verk danner grunnlaget for vederlagene vi innkrever og utbetaler. Tariffene er blant annet inndelt etter forskjellige kunde- og brukskategorier, og gjelder felles for alle kunstnere vi representerer.

I noen sammenhenger, f.eks. ved bruk av dine verk i reklame- eller markedsføringsøyemed, vil vi alltid gjøre dette i samråd med deg. I slike tilfeller vil du derfor ha muligheten til å sette egne vederlagsbetingelser.  

Hva blir utbetalt?

BONO er en ideell organisasjon opprettet i 1992 av organisasjonene Norske Billedkunstnere og Norske Kunsthåndverkere. Du betaler ingen medlemskontingent til BONO. For å dekke våre kostnader gjøres det et administrativt fradrag på innkrevde vederlag. Fradraget varierer ut hva slags type vederlag det er snakk om, og dekker de begrunnede og dokumenterte kostnadene vi har ved rettighetsforvaltningen. Det gjennomsnittlige fradraget i 2022 utgjorde 28 %.

Årsoppgave

I februar hvert år vil de som mottar vederlag fra BONO også motta årsoppgave. Årsoppgaven gir deg oversikt over samlet opphavsrettslig vederlag opptjent i løpet av året, og som allerede er utbetalt deg fra BONO. Av vedlegget fremgår det også hvordan du skal oppgi vederlaget i din skattemelding.

BONO er godkjent av Kultur- og likestillingsdepartementet og Patentstyret til i flere sammenhenger å inngå avtaler, kreve inn og fordele vederlag på vegne av opphavere (kunstnere) og deres evt. rettighetshavere, som ikke er medlemmer av BONO.

Hvorfor kan BONO kreve inn vederlag også for ikke-medlemmer? 

BONO kan kreve inn vederlag også for ikke-medlemmer som følge av åndsverklovens bestemmelser om avtalelisens. En organisasjon som er tilstrekkelig representative for opphavere i Norge, kan søke Patentstyret (tidligere KUD) om avtalelisensgodkjenning. Godkjenningen gir rett til å inngå avtaler om bruk av verk også på vegne av opphavere/rettighetshavere som ikke har gitt organisasjonen slik fullmakt.

Formålet med avtalelisensordningen er å gjøre klareringsprosessen enklere for de som ønsker å bruke verk, noe som også kommer opphaverne til gode ved at det i større grad realiserer inntektspotensialet som følger av opphavsretten.

Lovens bestemmelser om avtalelisens er i hovedsak rettet mot virksomheter som har behov for å bruke et omfattende repertoar av verk. Dermed kan disse virksomhetene slippe å be om tillatelse til å bruke hvert enkelt verk, samtidig som opphaverne sikres vederlag.

I hvilke sammenhenger?

BONO har avtalisensgodkjenning hjemlet i åndsverkloven på følgende områder:

  • Ved bruk av verk i kringkasting
  • Ved bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer

I tillegg har BONO avtalelisensgodkjenning iht. den generelle avtalelisensbestemmelsen i åndsverkloven på følgende områder:

  • Ved offentlige og private virksomheter og privatpersoner som eier fysiske kunstsamlinger sin (1) digitalisering av offentliggjort kunstverk og fotografisk verk i samlingen og tilgjengeliggjøring av slike verk på Internett (egne nettsider, sosiale medier, applikasjoner mv.), og (2) gjengivelse av offentliggjort kunstverk og fotografisk verk som inngår i samlingen i trykte publikasjoner som utgis av virksomheter og privatpersoner som nevnt
  • Ved bruk av verk i NRKs produksjoner som tilgjengeliggjøres for allmennheten på nett
  • Ved eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten av kunstverk og fotografiske verk i kunstformidlingen som gjennomføres i regi av Den Kulturelle Skolesekken (DKS)

I tillegg er BONO oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet som oppkrevings- og fordelingsorganisasjon i følgende sammenheng:

  • Ved videresalg av kunstverk/følgerett

På tilsvarende vis som medlemmer

I de tilfeller der vi gjennom lovgivning har rett eller er forpliktet til å innkreve og fordele vederlag på vegne av norske eller utenlandske opphavere eller rettighetshavere som ikke er medlemmer av organisasjonen, gjøres dette slik at ikke-medlemmer blir behandlet på tilsvarende vis som våre medlemmer.

BONO kan ikke inngå avtaler om bruk av verk der opphaveren/rettighetshaveren overfor noen av partene i avtalen har nedlagt forbud mot bruk av verket, eller det ellers er særlig grunn til å anta at opphaveren motsetter seg bruk av verket.

Hva er dine rettigheter som ikke-medlem?

Dersom du ønsker å reservere deg mot at BONO inngår avtaler som omfatter dine verk, kan du ta kontakt med oss på bono@bono.no eller tlf. 23 10 03 50.

Merk at dette også innebærer at du ikke vil motta vederlag fra avtaler vi allerede har inngått som omfatter dine verk. Du vil i så fall måtte fremforhandle avtale med disse partene på egenhånd.

Ikke medlem, men penger til gode?

Når vi krever inn vederlag på vegne av ikke-medlemmer, følger vi fastlagte retningslinjer for å spore opp disse og utbetale vederlag. Dersom vi ikke mottar informasjon som gjør det mulig å utbetale vederlaget, blir dette stående inntil det eventuelt er foreldet.

Under finner du en oversikt over kunstnere der vi mangler informasjon for å kunne utbetale vederlag. Finner du ditt navn på oversikten, eller er du arving etter noen som fremgår av listen, er det mulig du har vederlag til gode. I så fall ber vi deg kontakte oss så snart som mulig.

Oversikt over kunstnere som kan ha vederlag til gode

Kontakt oss:

Irina Larsen  – tlf. 23 10 03 55
Harald Holter  – tlf. 23 10 03 51

Lurer du på om du er medlem, sjekk her.