Shwan Dler Qaradaki, medlem i BONO siden 2015. Foto : Kari Tønseth / BONO. Verk i bakgrunnen: © Shwan Dler Qaradaki / BONO 

Privatkopiering av visuelle verk

BONO utbetaler kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk (PKVV). Her kan du lese mer om denne ordningen.

Utbetaling av kompensasjon for PKVV 2022 ble foretatt av BONO i juni 2023. Neste tildeling av PKVV-kompensasjon (PKVV 2023) vil finne sted så snart midlene er overført fra Norwaco til BONO, sannsynligvis våren 2024. Mer informasjon om når søknadsportalen åpnes vil bli publisert på søknadsportalen, på BONOs nettsider og i sosiale medier.

I følge åndsverkloven § 26 er det tillatt å kopiere åndsverk til privatbruk. Loven gir samtidig opphavere rett til en rimelig kompensasjon for denne bruken av deres verk.

Norge har hatt en ordning med kompensasjon for privatkopiering av audioverk (lydopptak) og audiovisuelle verk (film og TV) siden 2005. Opphavere til visuelle verk har mottatt en liten sum fra denne ordningen for privatkopiering av visuelle verk i audiovisuelle produksjoner.

Åndsverkloven er revidert med virkning fra 1. juli 2018. Fra dette tidspunktet ble kompensasjonsordningen for privatkopiering utvidet til å omfatte litterære og visuelle verk. Det betyr at opphavere til visuelle verk skal kompenseres for lovlig privatkopiering enten deres verk er selvstendige, inngår i et litterært verk eller en audiovisuell produksjon.

Kompensasjonen bevilges årlig over statsbudsjettet, og blir dels fordelt som kollektive midler gjennom Fond for lyd og bilde, og dels som individuelle vederlag gjennom Norwaco. Norwaco mottar privatkopieringskompensasjon som et tilskudd fra Kulturdepartementet og fordeler det videre til sine medlemsorganisasjoner etter vedtak på sektormøte. Til grunn for vedtaket ligger en årlig undersøkelse av omfanget av kopiering til privat bruk i Norge. Kompensasjonen skal fordeles individuelt til den enkelte opphaver.

BONO er organisasjonen som fordeler privatkopieringskompensasjon til rettighetshavere til visuelle verk. Dette skjer i samarbeid med fagorganisasjonene på området NBK, NK, FFF, Grafill, NJ og NFF.

Det er ikke mulig å finne ut eksakt hvilke visuelle verk som blir kopiert av privatpersoner til egen bruk, og kompensasjonen fordeles derfor på grunnlag av kriterier som gjenspeiler situasjoner der det er sannsynlig at privatkopiering har funnet sted. Konkret utbetales kompensasjonen på grunnlag av informasjon om bruk av visuelle verk som BONO allerede har, og søknader fra opphavere. BONO har utviklet en egen nettportal der opphavere kan søke om kompensasjon etter fastsatte kriterier.

Medlemmer i BONO vil hovedsakelig få kompensasjon på grunnlag av informasjon som BONO har om bruk av deres verk, men har også mulighet til å søke. Kunstnere som ikke er medlem i BONO, fagfotografer, illustratører, grafisk designere og tegneserieskapere søker om kompensasjon i nettportalen.

I Norge er det den originære opphaveren som har rett til kompensasjon for privatkopiering, altså den som har skapt verket. 

Det er kun opphavere til visuelle verk som oppfyller kriteriene i søknadsportalen og de opphavere BONO har krevet inn opphavsrettslig vederlag for i det aktuelle året, som vil kunne motta kompensasjon for privat kopiering gjennom BONO. Kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk vil bli avregnet og utbetalt til kvalifiserte mottakere året etter at kopieringen fant sted.