Anna Talbot, medlem i BONO siden 2016. Foto: Kari Tønseth / BONO 

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere i Norge og Norden

Kunstnerorganisasjoner
BONO og rettighetshaverorganisasjonene NBK, NK, Grafill, FFF m.fl. har et nært samarbeid for å styrke kunstnernes rettigheter. Vi samarbeider blant annet om lovgivningsarbeid, forhandling om rettighetsbaserte avtaler, informasjonstiltak overfor kunstnere og samfunnet for øvrig.

Kunstavgiften
BONO samarbeider med Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) om Kunstavgiften og innkreving av følgerettsvederlag. Les mer om følgerett for kunstnere her, følgerett for kunder her og generelt kunstavgiftordningen på Kunstavgiften.no.

Andre samarbeid i Norge og Norden
BONO er medlem av den norske forvaltningsorganisasjonen Norwaco, som forvalter opphavsrettigheter for bruk av verk i audiovisuelle produksjoner (film og TV). Vi arbeider i flere sammenhenger også med de øvrige norske forvaltningsorganisasjonene på opphavsrettsområdet; TONO, Kopinor, Gramo m.fl.

Vi har også et utstrakt samarbeid med våre nordiske søsterorganisasjoner. Lovgivning og nasjonale problemstillinger på opphavsrettsområdet er svært like i de nordiske landene og møter og konferanser avholdes jevnlig for å utveksle informasjon og samordne felles aktiviteter i Norden.

Samarbeidspartnere i Europa og verden for øvrig

BONO er medlem i flere internasjonale organisasjoner og interessesammenslutninger som har det til felles at de arbeider internasjonalt med å effektivisere forvaltningen av rettigheter, og styrke visuelle kunstneres opphavsrettslige posisjon, blant annet ved å påvirke utformingen av internasjonal lovgivning på opphavsrettsfeltet

EVA
EVA (European Visual Artists) er en interessesammenslutning for forvaltningsorganisasjonene på billedområdet, etablert i 1997 og lokalisert i Brussel. Forvaltningsorganisasjonene i EØS-området, herunder BONO, utgjør medlemmene i EVA. En av EVAs viktigste oppgaver er å bedrive lobby-virksomhet overfor EU-kommisjonen og EU-parlamentet. EVAs kontor er lokalisert i European House of Authors’ lokaler i Brussel. BONO er medlem og deltar jevnlig i møter i EVA.

OLA
BONO er medeier i OLA (OnLineArt SCRL). OLA er stiftet av forvaltningsorganisasjonene for billedkunstnere i Europa og USA, med det formål å gjøre det enklere for brukere å innhente lisens for bruk av kunstverk on-line.

CISAC
BONO er medlem av CISAC (International Confederation of Societies of Authors and Composers) – en sammenslutning av forvaltningsorganisasjonene innenfor de fleste verkskategoriene (musikk, tekst, bilde). «BONO-organisasjonene» i CISAC utgjør sammenslutningen CIAGP (International Council of Creators of Graphic, Plastic and Photographic Arts).