Jan Christensen, medlem i BONO siden 2016. Foto: Kari Tønseth. Verk i bakgrunnen: © Jan Christensen / BONO 

Visuelle verk og Den kulturelle skolesekken

BONO inngikk i januar 2023 en pilotavtale med Kulturtanken, som skal tilrettelegge for at det betales vederlag til rettighetshavere for bruk av opphavsrettslig beskyttede visuelle verk i Den kulturelle skolesekken (DKS). Avtalen skal sikre at alle som får verkene sine brukt i DKS får betalt, og ikke kun de som tidligere har avtalt seg til dette på egenhånd. På den måten får Kulturtanken klarert de nødvendige rettighetene samlet, og rettighetshaverne får vederlaget de har krav på i henhold til opphavsrettslovgivningen.

Foto: Kulturtanken

Det brukes mye visuell kunst i de ulike DKS-produksjonene, typisk ved at det vises verk skapt av ulike kunstnere i presentasjonssammenheng, i video eller som illustrasjon. Det kan også være at den som gjennomfører arrangementet selv er kunster, og for eksempel viser frem et av sine originalverk. I alle disse situasjonene har kunstneren som regel krav på vederlag, noe avtalen med BONO ivaretar. 

Vederlaget for 2023 betales fra Kulturtanken til BONO i en på forhånd avtalt engangssum, som BONO deretter fordeler til den enkelte rettighetshaver. Fordelingen skjer på bakgrunn av bruksdata som rapporteres inn via DKS-portalen. Utbetalingen vil finne sted etter at den nødvendige informasjonen fra 2023 har blitt innrapportert, sannsynligvis i første halvdel av 2024.

Spørsmål og svar

Hvorfor er det BONO som inngår avtalen med DKS?

BONO er den norske forvaltningsorganisasjonen for visuelle verk. Vår hovedoppgave er å inngå avtaler på vegne av de over 150 000 norske og utenlandske kunstnerne vi representerer, om opphavsrettslig bruk av deres verk. Avtalen med Kulturtanken faller slik sett i kjernen av BONOs virksomhet.

På visse områder kan BONO inngå avtaler også på vegne av ikke-medlemmer, gjennom noe som kalles avtalelisensordningen. BONO har fått godkjenning fra Patentstyret slik at avtalen med Kulturtanken omfatter alle kunstverk og fotografiske verk, også skapt av kunstnere vi ikke representerer. På den måten får Kulturtanken på enkelt vis klarert bruken av en stor mengde verk i en og samme avtale, og BONO kan kreve inn og fordele vederlag til samtlige rettighetshavere som har fått verkene sine brukt.

Vil den nye avtalen dekke/erstatte andre avtaler, og er det eventuelt lov å ha andre vederlagsavtaler enn den nye avtalen?

Avtalen dekker kun opphavsrettslig bruk av verk, det vil si slik bruk som nevnes i åndsverkloven § 3 (se spørsmål nedenfor). Utøverne skal dermed ikke inngå avtale om slik bruk på egenhånd. Samtidig kan utøverne selvsagt inngå avtaler om betaling for annen arbeidsinnsats dersom det er aktuelt, f.eks. honorar for deltakelse, produksjon av kunstverk, o.l.

Det vil i en overgangsperiode kunne være slik at noen allerede har inngått avtaler om opphavsrettslig bruk. Avtalen mellom BONO og Kulturtanken påvirker ikke avtaler som har blitt inngått før 2023. 

Hvilke kunstverk er dekket av avtalen?

Avtalen gjelder for kunstverk og fotografiske verk. Det vil typisk være billedkunst, tegninger og illustrasjoner, skulpturer, kunsthåndverk, kunstfotografi, installasjoner eller videoverk.

Videre må verket være opphavsrettslig vernet i henhold til åndsverkloven § 2. Det innebærer at det må ha verkshøyde, og være skapt før vernetiden har gått ut. Vernetiden varer i kunstnerens levetid og 70 år etter vedkommendes død.  

Grensen mellom ulike typer verk kan være flytende, i tillegg til at opphavsretten er et komplisert rettsfelt. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å gjennomføre disse vurderingene for den som rapporterer. Derfor vil vi gjennomgå rapportene i etterkant for å sørge for at det blir riktig.

Hvilken bruk er dekket av avtalen?

Åndsverkloven § 3 bestemmer at eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten av verk er innenfor opphaverens enerett, og det er slik bruk BONO inngår avtaler om. Enkelt forklart omfatter dette tilfeller hvor et verk kopieres (f.eks. ved at det avfotograferes, skrives ut, lagres fra internett eller gjengis i PowerPoint), og/eller vises til et publikum.

Hvordan fungerer rapporteringen?

Rapporteringen i DKS-portalen er utformet slik at BONO får den informasjonen som er nødvendig for å ta stilling til om bruken av det aktuelle verket er omfattet av opphaverens enerett eller ikke. Informasjonen brukes deretter til å fordele vederlaget til riktig rettighetshaver.

Det er utøverne som først rapporterer inn verk når de søker om godkjenning av programforslag i DKS-portalen. Deretter kan produsentene redigere informasjonen frem til endelig rapport sendes til BONO. Mer informasjon om dette finnes på DKS sine nettsider.

Når og hvor mye vil de ulike rettighetshaverne få i vederlag?

Vederlaget Kulturtanken betaler til BONO er en årlig engangssum som til sammen er ment å dekke all bruk omfattet av avtalen. Informasjonen BONO får fra rapporteringen brukes til å fordele vederlaget til de berettigede rettighetshaverne. Størrelsen avhenger av flere faktorer, herunder hvor mange rettighetshavere vederlaget til slutt skal fordeles på, og i hvilket omfang de ulike verkene har blitt brukt.

Vederlaget vil utbetales etter at BONO har mottatt og behandlet rapporteringen for kalenderåret 2023, som sannsynligvis vil finne sted første halvdel av 2024.

Hva gjelder for bruk av verk på DKS sine egne nettsider?

Publisering av verk på nettsider og i sosiale medier er også dekket av opphaverens enerett, og avtalen mellom BONO og Kulturtanken gjelder for slik bruk. Kulturtanken rapporterer selv inn informasjon som deretter benyttes for å fordele vederlaget.

Hva skjer etter at pilotavtalen har gått ut?

BONO og Kulturtanken planlegger å benytte 2023 og starten av 2024 på å fremforhandle en ny og endelig avtale, basert på innholdet i pilotavtalen og erfaringer partene har gjort seg i løpet 2023.