Siste nytt: KUD’s høringsnotat om DSM-direktivet offentliggjort

Regelverket om opphavsrett i Norge er i ferd med å endres som følge av gjennomføringen av to EU-direktiver i norsk rett, herunder digitalmarkedsdirektivet («DSM-direktivet») (EU) 2019/790. Gjennomføringen vil bidra til økt harmonisering av opphavsretten i Europas indre marked, særlig når det gjelder digital bruk av opphavsrettslig beskyttet innhold. De første forslagene til lovendringer har nå blitt offentliggjort via høringsnotatet som ble sendt fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) denne uken.

BONO har vært aktiv i arbeidet med å sikre at interessene til rettighetshavere til visuelle verk ivaretas i forbindelse med innføringen av direktivet, både da direktivet ble vedtatt i EU i 2019, og nå som direktivet skal gjennomføres i Norge. BONO sendte sine første innspill til KUD etter at lovarbeidet startet i 2020, og vil fremover ta stilling til om utkastet til lovendringer som nå ble fremlagt er tilfredsstillende for visuelle rettighetshavere. Høringssvar vil sendes innen fristen 15. mars 2024.

Vi er fornøyde med å se at KUD har vektlagt BONOs innspill fra den første innspillsrunden i arbeidet med å utforme lovforslagene, herunder tilknyttet DSM-direktivets artikkel 17 om plattformansvaret. Det understrekes for eksempel i høringsnotatet at plattformtjenestene er nødt til å forholde seg til kollektive forvaltningsorganisasjoner som BONO for å oppfylle sitt ansvar for å klarere bruken av opphavsrettslig beskyttet innhold. Det er positive nyheter i BONOs arbeid med å fremforhandle avtaler som gjør at våre medlemmer og øvrige rettighetshavere til visuelle verk får utbetalt vederlag for den omfattende delingen av verk som finner sted på plattformene.

Forslaget fra KUD inneholder også andre endringer av betydning for rettighetshavere til visuelle verk, herunder bestemmelser som gjør det enklere for opphavere å håndheve sine rettigheter i kontraktsforhold, bestemmelser av betydning for skjæringspunktet mellom kunstig intelligens og opphavsrett, og en rett til en rimelig andel av vederlagene fra den nye eneretten til pressepublikasjoner.

Følg med på BONOs aktuelt-sider fremover for mer informasjon!

Det fullstendige høringsnotatet kan leses her. Liste over høringsinstanser som har gitt innspill, finner du her.