Ny viktig lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett

I april vedtok Stortinget lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett. Loven gjennomfører et EU-direktiv fra 2014, og Norge er langt på overtid når det gjelder å implementere reglene i norsk lov. Loven regulerer hvordan kollektive forvaltningsorganisasjoner som BONO, Gramo, Norwaco, Kopinor og TONO skal forvalte opphavsrett på vegne av rettighetshaverne de representerer. Formålet med loven er å sikre at forvaltningen av rettigheter skjer på en effektiv og betryggende måte, og at medlemmene i organisasjonen har innsyn og kan påvirke virksomheten.

Loven stiller bl.a. detaljerte krav til forvaltningsorganisasjonenes økonomiske forvaltning av inntekter fra rettigheter, for eksempel når det gjelder fradrag og fordeling av vederlag. Utestående beløp til rettighetshavere skal fordeles regelmessig, og det skal gjennomføres nødvendige tiltak for å identifisere og lokalisere rettighetshavere. Bestemmelsene om håndtering av vederlag gjelder også for medlemsorganisasjoner i kollektive forvaltningsorganisasjoner når det er bestemt at medlemsorganisasjonene skal fordele og utbetale vederlag.

BONO er positive til den nye loven, og vår virksomhet er i all hovedsak allerede i samsvar med de krav loven stiller. De justeringer av vedtektene og medlemsavtalen som er nødvendige vil bli gjennomført i løpet av 2021/2022.

Lov om kollektiv forvaltning trer i kraft 1. juli 2021 med unntak av reglene om fordeling av rettighetsvederlag som vil gjelde fra 1. januar 2022.

Lenke til loven på nett: Lov om kollektiv forvaltning av opphavsrett mv – Lovdata