GENERELLE VILKÅR FORVALTNING AV OPPHAVSRETT (MEDLEMSVILKÅR)

Vedtatt av BONOs styre 25.08.22

1 Avtalens parter og formål

Billedkunst Opphavsrett i Norge SA («BONO») er en kollektiv forvaltningsorganisasjon som forvalter opphavsrett på vegne av rettighetshavere til visuelle verk.

Rettighetshaver til visuelle verk («Rettighetshaver») er den/de som har opphavsrett til visuelle verk som er omfattet av denne avtalen («Verk»). Rettighetshaver kan være opphaver, arving eller representant for arvinger eller andre som har fått overdratt opphavsrett til seg.

Formålet med denne avtalen («Avtalen») er å regulere Rettighetshavers medlemskap i BONO, samt å legge til rette for at BONOs forvaltning av opphavsrett på vegne av Rettighetshaver håndteres på en ansvarlig og effektiv måte.

2 Fullmakt til å forvalte opphavsrett

Rettighetshaver gir BONO, eller den BONO setter i sitt sted, fullmakt til å forvalte opphavsrett til Verk på Avtalens vilkår

Forvaltningsoppdraget er eksklusivt, med mindre annet følger av lov, særskilt avtale mellom BONO og Rettighetshaver, eller forvaltningen på et spesifikt avtaleområde for sekundærutnyttelse av Verk blir ivaretatt av en paraplyorganisasjon for rettighetshaverorganisasjoner som i kraft av avtalelisens eller fullmakt fra medlemsorganisasjon kollektivt forvalter rettigheter på vegne av flere ulike rettighetshavergrupper.

Rettighetshaver forplikter seg til å avstå fra selv å inngå avtaler om bruk av Verk. Se likevel punkt 5.

3 Verk som er omfattet av forvaltningsoppdraget

Avtalen omfatter visuelle verk som er opphavsrettslig beskyttet i henhold til den til enhver tid gjeldende opphavsrettslovgivning, og som Rettighetshaver har opphavsrett til.

Med visuelle verk menes malerier, tegninger, illustrasjoner, grafikk, skulptur, tekstil, kunsthåndverk, fotografiske kunstverk, videokunst, installasjoner, performance m.m. som er omfattet av BONOs virksomhetsområde. BONO avgjør i hvert enkelt tilfelle om en frembringelse er et visuelt verk som er omfattet av organisasjonens virksomhetsområde.

Avtalen gjelder Verk som Rettighetshaver har opphavsrett til på tidspunktet for inngåelse av Avtalen, og Verk som Rettighetshaver får opphavsrett til i avtaleperioden.

4 Bruk av Verk som er omfattet av Avtalen

Forvaltningsoppdraget gjelder den bruken av Verk som omfattes av opphaverens enerett i henhold til åndsverkloven § 3, i Norge og i utlandet. For bruk av Verk i land hvor BONO har en søsterorganisasjon, representeres Rettighetshaver av søsterorganisasjonen.

4.1 Hovedregel om bruk av Verk

Som hovedregel kan BONO gi tillatelse til bruk av Verk uten å kontakte Rettighetshaver. Det gjelder typisk ved:

a) bruk av Verk i museer, biblioteker og arkiv
b) bruk av Verk i undervisningssammenheng
c) bruk av Verk i trykte utgivelser som aviser, tidsskrifter, bøker o.l.
d) bruk av Verk på internett eller annen digital bruk
e) bruk av Verk i audiovisuelle produksjoner

4.2 Plikt til å innhente samtykke fra Rettighetshaver

I særskilte tilfeller har BONO plikt til å innhente samtykke fra Rettighetshaver før det gis tillatelse til bruk av Verk. Det gjelder dersom det er særlig avtalt mellom Rettighetshaver og BONO, og uansett ved forespørsel om

a) bruk av Verk på en måte som gir høy grad av eksponering, for eksempel bruk av et stort antall Verk, monografisk bruk, bruk på forside, plakater o.l.
b) bruk av Verk i endret eller bearbeidet skikkelse, for eksempel reproduksjon i 3D
c) gjengivelse av Verk på emballasje, som vare- eller forretningskjennetegn o.l.
d) bruk av Verk i markedsførings- og reklamesammenheng
e) bruk av Verk i politiske eller religiøse fremstillinger
f) gjengivelse av Verk på lisensprodukter/merchandise

4.3 Eksklusiv bruk av Verk

BONO kan ikke gi tillatelse til eksklusiv bruk av Verk med mindre Rettighetshaver har samtykket til det.

4.4 Ideelle rettigheter

I forbindelse med at det gis tillatelse til bruk av Verk, skal BONO påse at kunstneren blir navngitt i henhold til god skikk og at bruken ikke krenker de ideelle rettighetene.

5 Begrensninger i fullmakten

5.1 Avtaler om bruk inngått før fullmakten ble gitt

Avtalen påvirker ikke avtaler som Rettighetshaver har inngått før fullmakt til forvaltning av opphavsrett ble gitt til BONO. Rettighetshaver forplikter seg til å informere BONO om slike avtaler når det er relevant for BONOs forvaltningsoppdrag.

5.2 Avtaler om ikke-ervervsmessig bruk

Rettighetshaver kan selv inngå avtaler om ikke-ervervsmessig bruk av rettigheter, kategorier av rettigheter eller bestemte Verk. Rettighetshaver skal informere BONO før inngåelse av slike avtaler.

5.3 Rettighetshavers egen bruk av Verk

Rettighetshaver kan selv bruke egne Verk når formålet er ikke-ervervsmessig bruk, for eksempel for å gjøre dem kjent. Rettighetshaver skal informere BONO om slik bruk.

5.4 Særlig avtale om bestemte Verk eller bestemt bruk

Når Rettighetshaver har inngått avtale med BONO om det, kan Rettighetshaveren unnta rettigheter, kategorier av rettigheter eller bestemte Verk fra BONOs forvaltning.

6 Innkreving og fordeling av vederlag

BONO krever inn vederlag for bruk av Verk som BONO har inngått avtale om, og fordeler vederlaget til Rettighetshaver etter fradrag for administrasjonskostnader. Administrasjonskostnadene skal ikke overstige de begrunnede og dokumenterte kostnadene BONO har ved rettighetsforvaltningen.

Vederlag beregnes på grunnlag av BONOs til enhver tid gjeldende prisliste.

BONO kan også motta og fordele vederlag, kompensasjon o.l. som blir krevd inn av andre kollektive forvaltningsorganisasjoner for bruk av Rettighetshavers Verk.

Vederlag utbetales senest ni måneder etter utløpet av regnskapsåret da vederlagsmidlene ble innkrevd.

7 Oppfølging ved inngrep i rettigheter

Ved gjengivelse av Verk uten avtale om bruk, kan BONO rette en henvendelse til den som har brukt Verk ulovlig og kreve vederlag og eventuelt erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk tap.

BONO har rett til, på rettighetshaverens vegne og i eget navn, å foreta rettslig innkreving, inngå forlik og ellers sørge for nødvendige tiltak, herunder også rettslige skritt. BONO skal drøfte slike tiltak på forhånd med Rettighetshaveren.

BONO vurderer i hvert enkelt tilfelle om det er hensiktsmessig å bistå rettighetshaver i en sak om inngrep i rettigheter.

Rettighetshaveren plikter å bistå BONO i forbindelse med tvister som vedrører inngrep i rettigheter eller andre overtredelser av opphavsrettslovgivningen.

8 Forvaltning på vegne av flere rettighetshavere

Der det er flere rettighetshavere til Verk av en kunstner, må rettighetshaverne velge en felles representant. Vedkommende representant kan, etter fremleggelse av fullmakt, med bindende virkning motta vederlagsoversikter og årsoppgaver, vederlag og andre utbetalinger fra BONO, samt være BONOs kontaktperson.

Etter avtale kan BONO forestå utbetaling av vederlag og oversendelse av oversikter til samtlige rettighetshavere.

9 Rettighetshavers informasjonsplikt

Rettighetshaver har plikt til å gi BONO informasjon om forhold som kan ha betydning for BONOs utøvelse av forvaltningsoppdraget. Dette gjelder både forhold som eksisterte før inngåelse av Avtalen, og forhold som inntrer under avtaleperioden

Rettighetshaver skal fortløpende holde BONO underrettet om sin bostedsadresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og andre opplysninger som BONO trenger for å utbetale vederlag og komme i kontakt med Rettighetshaver ved spørsmål om bruk av Verk.

10 Personopplysninger

Ved inngåelse av Avtalen, vil BONO registrere personopplysninger knyttet til Rettighetshaver som er nødvendig for å utføre forvaltningsoppdraget.

Behandlingen av personopplysninger som BONO, og den BONO sender opplysninger til, foretar, skal skje i overenstemmelse med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning og BONOs personvernerklæring.

11 Medlemskap

11.1 Medlemskap i BONO

Ved inngåelse av Avtalen oppnår Rettighetshaver medlemskap i BONO, og forplikter seg til lojalt å følge BONOs vedtekter og vedtak som fattes av BONOs styrende organer.

11.2 Opphør av medlemskap

Medlemskapet bortfaller automatisk fra det tidspunktet Rettighetshaver ikke lenger har opphavsrett til Verk. Medlemskapet bortfaller også etter gyldig oppsigelse jf. punkt 12.

Medlemskapet opphører med umiddelbar virkning etter vedtak fra BONOs styre dersom Rettighetshaver gjør seg skyldig i brudd på Avtalen, BONOs vedtekter eller motarbeider BONOs formål ved illojal opptreden.

Forvaltningsoppdraget og Avtalen bortfaller automatisk fra det tidspunktet medlemskap i BONO opphører.

11.3 Videreføring av medlemskap ved død

Dersom et medlem dør, går medlemskapet over til dennes rettsetterfølger etter samtykke fra daglig leder i BONO. I så fall videreføres forvaltningsoppdraget og Avtalen uendret.

12 Oppsigelse av Avtalen

Rettighetshaver kan si opp Avtalen. Oppsigelsen kan omfatte rettigheter, kategorier av rettigheter eller bestemte Verk i territorium etter eget valg. Oppsigelse må varsles skriftlig innen rimelig tid, og senest innen utgangen av juni med virkning fra utløpet av kalenderåret.

Avtaler som BONO har inngått på vegne av Rettighetshaveren før Avtalen ble sagt opp, påvirkes ikke av oppsigelsen.

13 Endring, vedlegg og tillegg til Avtalen

Rettighetshaveren godkjenner endringer i Avtalen som følger av endringer i lovgivningen, internasjonale avtaler eller BONOs vedtekter.

Øvrige endringer, vedlegg og tillegg til Avtalen skal være skriftlig avtalt mellom partene.

14 Tvist

Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.

Dersom en tvist i tilknytning til Avtalen ikke blir løst etter forhandlinger, kan partene forsøke å løse tvisten ved mekling.

Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger eller mekling, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved norske domstoler.

Verneting er Oslo tingrett.

Sist revidert: 25.08.22