BONO
Våre tjenester - Følgerett -
For kunstner

For kunstner og rettighetshaver

Følgeretten sikrer at kunstnerne får ta del i sine verks verdiøkning i kunstmarkedet. BONO krever inn vederlaget og fordeler det til den kunstner som har fått sitt verk solgt.

Hva er følgerett?
Følgeretten er en del av opphavsretten og gir kunstnerne rett til vederlag når deres originalverk blir videresolgt. Innføringen av følgerett i norsk rett er et resultat av EUs harmonisering av følgerettsordningene i Europa. Norge har hatt følgeretten siden 1. januar 2007.

Hvilke verk er omfattet?
Følgeretten gjelder for alle typer originaleksemplarer av kunst så som malerier, tegninger, trykk, litografier, skulpturer, billedvev, keramikk, glasskunst og fotografiske verk. Som originaleksemplar regnes eksemplar av kunstverk som er utført i et begrenset antall av kunstneren selv eller med hans samtykke.

Hvilke salg utløser følgerett?
Følgerettsvederlag skal betales ved videresalg over 3.000 EURO og utgjør 5 % av salgssummen inkl. salær, men ekskl. merverdiavgift. For salg over 50.000 EURO er prosentsatsen lavere. Maksimum vederlag for ett salg er 12.500 EURO.

Den høye minimumsgrensen på 3.000 EURO medfører at mange videresalg faller utenfor følgeretten. BONO arbeider overfor myndighetene for å få senket denne grensen, slik at flere kunstnere får ta del i sine verks verdiøkning.

Hvem har krav på følgerettsvederlag?
Retten til vederlag består i kunstnerens levetid og 70 år etter utløpet av hans dødsår. Etter opphavsmannens død tilfaller retten hans arvinger. Følgeretten er personlig og kan hverken overdras eller fraskrives.

BONO krever inn og fordeler vederlaget på vegne av alle kunstnere som er omfattet av følgeretten, også for ikke-medlemmer.

Er du ikke medlem, men lurer på om du har vederlag tilgode, sjekk her.

Samarbeid med BKH
BONO har samordnet innkreving av følgerettsvederlag med 5 %-avgiften på offentlig omsetning av kunst som administreres av BKH. Samordningen har fått fellesbetegnelsen Kunstavgiften og består av en følgerettsdel og en avgiftsdel. På Kunstavgiftens finner du mer informasjon om samarbeidet.