BONO
OPPHAVSRETT
Opphavsrett


Opphavsrett er den tidsbegrensede retten som opphavsmenn har til å råde over sine verk. Den oppstår i og med skapelsen av verket og trenger ingen registrering. Vernetiden varer i opphavsmannens levetid og 70 år etter utgangen av dennes dødsår.

Opphavsmannens enerett
Opphavsmannen har enerett til å fremstille eksemplarer av sitt verk.
Som eksemplar regnes blant annet fysiske kopier og bilder av verket.
Opphavsmannen har også enerett til å tilgjengeliggjøre verket for allmennheten.
Som tilgjengeliggjøring for allmennheten regnes blant annet gjengivelse i bøker, aviser, kringkasting og på internett.

Når andre ønsker å bruke et opphavsbeskyttet verk, må de innhente forhånds-
samtykke fra opphavsmannen. I de fleste tilfeller har opphavsmannen krav på vederlag for bruken.

Opphavsmannen har vern for verkets konkrete utforming. Ideer og konsepter som sådan er ikke beskyttet.

Hvorfor opphavsrett
Mellom en opphavsmann og hans verk er det nær tilknytning. Opphavsretten
er en belønning for den innsats og de ressurser som ligger bak frembringelsen av et verk. Opphavsmannen gis derfor rett til å navngis og å bestemme om, når og hvordan hans verk blir benyttet.

Opphavsretten er med på å stimulere til økt produksjon av kunst og andre åndsverk.

Andres rett til bruk av verk
Allmennheten har også behov for tilgang på offentliggjorte verk.
Andres rett til fritt å bruke verk er regulert i åndsverkloven og er like sterkt forankret som opphavsmannens enerett.

Se eksempler på sammenhenger hvor du fritt kan bruke åndsverk under
spørsmål og svar.

Lovgrunnlaget for opphavsretten er åndsverkloven (lov av 12. mai 1961 nr. 2)